آدرس : میدان ابن سینا - خیابان شهید بیانی - موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی
تلفن : 77520112-13
دورنگار : 77524586